Shaidar Logoth

 

Listen to Shaidar Logoth
Bandcamp

 

Reviews about Shaidar Logoth
FlightOvIcarvs Kvlt Guide to 2015 // Jan. 25, 2016
Shaidar Logoth Now On Vinyl // Aug. 13, 2018